ШТО Е ORCA MOДЕЛ “ПО МЕРКА НА ЧОВЕКОТ И НА КУЧЕТО”

Со примена на овој модел, преку единствена, посебно осмислена методологија,
во соработка со локалната самоуправа, изработуваме план, те програма за контрола
и намалување на популацијата на кучиња, прилагоден за специфичностите на локалната средина.

НАПУШТЕНИ КУЧИЊА – ПОСТОИ РЕШЕНИЕ!

Повик за локалните самоуправи кои сакаат да им помогнеме да развијат
програма за контрола на популацијата на кучињаво локалната заедница, која ќе придонесе
за трајно – хумано и ефикасно решавање на проблемите со напуштените кучиња.

ORCA MOДЕЛ ЗА ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

ORCA моделот “ПО МЕРКА НА ЧОВЕКОТ И КУЧЕТО”, го реализира стручен, мултидисциплинарен тим, составен од ветеринари, еколози, правници и социолози, кој обезбедува квалитетна примена на методологијата по која работи ORCA и сигурност на добиените резултати.

Единствената и сложена методологија на моделот “ПО МЕРКА НА ЧОВЕКОТ И КУЧЕТО”, ORCA ја разви врз основа на петнаесет годишното искуство во областа на контрола на кучињата, а во соработка со експертите од Велика Британија и Швајцарија.

На овој начин, креиран е пристап кој во целост им одговара на потребите на локалните самоуправи на Западниот Балкан и ускладен e со стандардите во областа на контрола на популацијата на напуштени кучиња Светска организација за здравје на животните - OIE.

КАКВА Е СИТУАЦИЈАТА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН?

зa повеќе информации кликнете со маусот на посакуваната земја

Србиja
Косовo**
Име: Србиja

Број на жители: 7.040.272
(извор: Републички завод за статистика, 2017)

Србиja
Во Србија, надлежност за контрола на популацијата на кучиња има Управата за ветерина, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Србија во делот кој се однесува на надзор над спроведувањето на прописи во областа на контрола на популацијата на кучиња, oдносно примена на важни мерки како што се идентификација и регистрација, вакцинирање на кучињата и слично.

Локалните самоуправи имаат надлежност да:
 • основаат зоохигиенска служба за фаќање и згрижување на напуштени животни во прифатилиштата (член 46. од Законот за ветеринарство).
Име: Косовo**

Број на жители: 1.907.592
(извор: Aгенција за статистика на Косово, 2011)

Косовo*
Во Косово, Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој е одговорно за спроведување на Законот за грижа кон животните, додека општинските власти се надлежни за преземање на:
 1. регистрација на кучињата;
 2. годишна вакцинација против беснило и против ехинококус со отстранување на ларви и глисти;
 3. фаќање на скитници кучиња и мачки, и ако е неопходно, нивна евтаназија;
 4. отстранување и безбедно уништување на труповите наведени во точка (в);
 5. воспоставување засолништа за кучиња и мачки, по потреба.

* Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијата за независност на Косово.

Босна и Херцеговина
Име: Босна и Херцеговина

Број на жители: 3.531.159
(извор: Агенција за статистика на Босна и Херцеговина, 2013)*

Босна и Херцеговина
На државно ниво, надлежноста за благосостојба на животните (како и заштитата на напуштени и изгубени животни) им припаѓа на Одделот за здравство и благосостојба на животните, Управата за ветеринарство на Босна и Херцеговина, Министерство за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина.

На ниво на ентитети, за благосостојба на животните (како и заштитата на напуштени и изгубени животни) надлежно e:
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Српска – ресор ветеринарна служба;
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Федерација на Босна и Херцеговина – сектор ветеринарна служба;
 • Републичка управа за инспекциски работи - оддел за ветеринарна инспекција;
 • Федералнa управа за инспекциски работи - оддел за ветеринарна инспекција;
 • Оддел за земјоделство, поделба за ветеринарна област Брчко Дистрикт во БиХ;
 • Инспекторатот на Брчко Дистрикт

На локално ниво, надлежност за контрола на популацијата на кучиња во Босна и Херцеговина има управниот орган на кантонот, градот или општината.

** Методологијата по која е направен пописот на население на Босна и Херцеговина во 2013 година, Република Српска не ја признава, како ни официјалните резултати.

Црна Гора
Име: Црна Гора

Број на жители: 620.029
(извор: МОНСTAT – Завод за статистика на Црна Гора, 2011)

Црна Гора
Дирекцијата за храна, ветерина и фитосанитарни работи при Министерството за земјоделство и рурален развој е одговорна за идентификација и регистрација на кучиња, односно надзор над примената на прописите од областа на ветеринарството и благосостојбата на животните.

Начинот на постапување со напуштените и изгубени животни (домашни миленици), начинот на згрижување и контрола на нивното размножување го пропишува надлежниот орган на локалната самоуправа. Собирањето на напуштени и изгубени животни го организираат и финансираат единиците на локалната самоуправа.
Законска рамка:
 • Закон за заштита и благосостојба на животните (“Службен весник на Црна Гора”, бр. 14/2008 и 47/2015)
 • Закон за ветеринарство (“Службен весник на Црна Гора”, бр. 30/2012, 48/2015, 52/2016)
 • Закон за идентификација и регистрација на животни (“Службен весник на ЦГ”, бр. 48/2007, 73/2010, 48/2015)
 • Правилник за начинот на водење на регистар и издавање на пасош за домашните миленици (“Службен весник на Црна Гора”, бр. 53/2015, 28/2017)
 • Правилник за условите за некомерцијално движење на домашните миленици (“Службен весник на Црна Гора”, бр. 42/2016)
 • Правилник за условите што треба да ги исполнуваат пансионите и засолништата за напуштени животни (“Службен весник на Црна Гора”, бр. 28/2015)
 • Правилник за поблиските услови кои треба да бидат исполнети од страна на одгледувачницата (“Службен весник на Црна Гора”, бр. 21/2015)


SEVERNA
MAKEDONIJA
Име: БЈР Македонија

Број на жители: 2.072.490
(извор: Државен завод за статистика на БЈР Македонија, 2016)

БЈР Македонија
Агенцијата за храна и ветеринарство на Владата на БЈР Македонија надлежна е да го следи спроведувањето на законодавството во областа на благосостојба на животните и контролата на популацијата на кучиња.

Надлежноста за контрола на популацијата на кучиња ја имаат општините, општините во рамките на град Скопје и град Скопје. Тие се должни:

 • - да собираат и привремено сместуваат во прифатилиште нерегистрирани кучиња, како и регистрирани кучиња кои се на јавна површина без присуство на сопственик (Член 28, став 1. од Законот за заштита и благосостојба на животните)
 • - да развиваат и да усвојат повеќегодишен план и програма за контрола на популацијата на кучиња, а кои треба да ги одобри Агенцијата за храна и ветеринарство на Владата на БЈР Македонија (Член 28, став 3. од Законот за заштита и благосостојба на животните).

Законска рамка:
 • Закон за заштита и благосостојба на животните (“Службен весник на БЈР Македонија”, бр. 149/2014)
 • Закон за ветеринарство (“Службен весник на БЈР Македонија”, бр. 113/2007)
 • Закон за идентификација и регистрација на животни (“Службен весник на БЈР Македонија”, бр. 95/2012)
 • Правилник за идентификација и регистрација на домашни миленици (“Службен весник на БЈР Македонија”, бр. 18/2013, 153/2015)
 • Правилник за техничките услови за прифатилишта, условите за чување на животни во прифатилишта, постапката на евтаназија, начинот на водење на евиденција и начинот на вршење на надзор, формата и содржината на регистрацијата и начинот на регистрација, како и за информациите потребни за регистрација (“Службен весник на БЈР Македонија”, бр.141/2010)


Aлбаниja
Име: Aлбаниja

Број на жители: 2.876.591
(извор: INSTAT - Институт за статистика на Албанија, 2017)

Надлежности во областа на контрола на популацијата на кучиња:
Управата за ветерина на Министерството за земјоделство и рурален развој е одговорна за надзор над спроведувањето на прописите од областа на ветеринарството и примената на мерката за идентификација и регистрација на кучиња.
На локално ниво, општините и градовите имаат надлежност за контрола на популацијата на кучиња во Албанија.

Законска рамка:
 • Закон бр. 10465 од 29.09.2011 за ветерина во Република Албанија
 • Закон бр. 70/2013 за измени и дополнувања на Закон бр. 10465 од 29.09.2011 за ветерина во Република Албанија
 • Правилник за правилата во областа на здравјето и благосостојба на животните, бр. 382, oд 31.07.2006


Blog - 10.01.2018

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Aktuelno - 01.12.2019

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Important for animals: the new Criminal Code comes into effe...

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Aktuelno - 21.10.2019

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Animal food given to the organizations and individuals who a...

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

ORCA and PANINI provided 100.000 meals for animals that need them the most!With great pleasure we sh...

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

Aktuelno - 18.06.2018

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

On the Third OIE Regional Workshop on Stray Dog Populat...

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Aktuelno - 01.05.2018

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Thousands of abandoned dogs are roaming the streets of citie...

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Aktuelno - 12.04.2018

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Results of the efforts made so far to solve problems of abandoned animals are unsatisfactory: with c...