ÇFARË ËSHTË “MODELI I PËRSHTATSHËM PËR
NJERIUN DHE QENIN” I ORCA-S

Nëpërmjet zbatimit të këtij modeli, përmes një metodologjie unike të dizajnuar në
mënyrë të posaçme, në bashkëpunim me vetëqeverisjen vendore, ne zhvillojmë një plan,
pra një program kontrolli dhe zvogëlimi të popullatës së qenve, të përshtatur me nevojat
specifike të mjedisit lokal.

QENTË E BRAKTISUR – ZGJIDHJA EKZISTON!

Thirrje për vetëqeverisjet vendore që kanë nevojë për ndihmë të zhvillojnë programin për
kontrollin e popullatës së qenve
në komunitetin vendor, i cili do të kontribuojë
në zgjidhjen e përhershme - humane dhe efikase të problemit të qenve të braktisur.

MODELI I ORCA-S I ZGJIDHJES SË PËRHERSHME TË PROBLEMIT

Modeli “I PËRSHTATSHËM PËR NJERIUN DHE QENIN” i ORCA-s realizohet nga një ekip profesional dhe multidisiplinar, i përbërë nga veterinerë, ekologë, avokatë dhe sociologë, i cili siguron zbatimin cilësor të metodologjisë sipas të cilës punon ORCA dhe besueshmërinë e rezultateve të arritura.

Metodologjinë unike dhe komplekse të modelit “TË PËRSHTATSHËM PËR NJERIUN DHE QENIN” ORCA e ka zhvilluar në bazë të përvojës së saj mbi pesëmbëdhjetë vjeçare në fushën e kontrollimit të popullatës së qenve, në bashkëpunim me ekspertë nga Britania e Madhe dhe Zvicra.

Në këtë mënyrë është krijuar një qasje që përgjigjet plotësisht nevojave të vetëqeverisjeve vendore në Ballkanin Perëndimor, e cila është në përputhje me standardet për kontrollimin e popullatës së qenve të braktisur të Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve (OIE).

SI ËSHTË SITUATA NË BALLKANIN PERËNDIMOR?

për më shumë informacione klikoni shtetin e dëshiruar

Serbia
Kosova*
EMRI: Serbia

NUMRI I BANORËVE: 7.040.272
(burimi: Enti Shtetëror për Statistika, 2017)

Serbia
Në Serbi, përgjegjësinë për kontrollin e popullatës së qenve e ka Drejtoria Veterinare, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave të Republikës së Serbisë në pjesën që ka të bëjë me mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave në fushën e kontrollit të popullatës së qenve, respektivisht zbatimit të masave të rëndësishme si identifikimi, regjistrimi dhe vaksinimi i qenve dhe të tjera.

Vetëqeverisjet vendore kanë autoritetin për:
 • themelimin e një shërbimi zoohigjienik për kapjen dhe përkujdesjen e kafshëve të braktisura në vendstrehim (neni 46 i Ligjit për Veterinarinë)
EMRI: Kosova*

NUMRI I BANORËVE: 1.907.592
(burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2011)

Kosova
Në Kosovë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Përkujdesjen ndaj Kafshëve, ndërsa autoritetet komunale janë kompetente për të kryer:
 1. regjistrimin e qenve;
 2. vaksinimin vjetor kundër tërbimit dhe dehelmentizimin kundër ekinokokeve, duke hequr larvat ose krimbat parazitarë;
 3. kapjen e qenve dhe maceve të rrugës dhe nëse është e nevojshme, eutanazinë e tyre;
 4. largimin dhe hedhjen e sigurt të trupave të përmendura në pikën (c);
 5. themelimin e vendeve për përkujdesje për qentë dhe macet, sipas nevojës.

* Ky emërtim nuk cenon statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe opinionin e GjND-së për deklaratën e pavarësisë së Kosovës.

Bosnja dhe Hercegovina
EMRI: Bosnja dhe Hercegovina

NUMRI I BANORËVE: 3.531.159
(burimi: Agjencia për Statistikat e Bosnjë dhe Hercegovinës, 2013)*

Bosnja dhe Hercegovina
Në nivelin shtetëror, përgjegjësia për mirëqenien e kafshëve (si dhe mbrojtjen e kafshëve të braktisura dhe të humbura) i përket Departamentit të Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve, Zyrës Veterinare të Bosnjës dhe Hercegovinës, Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjës dhe Hercegovinës.

Në nivelin e entitetit, mirëqenia e kafshëve (si dhe mbrojtja e kafshëve të braktisura dhe të humbura), është në përgjegjësinë e:
 • Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave të Republikës Serbe – departamenti i shërbimit veterinar;
 • Ministrisë së Bujqësisë, Administrimit të Ujërave dhe Pylltarisë së Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës - departamenti i shërbimit veterinar;
 • Administratës së Republikës për Çështjet e Inspektimit - departamenti i inspektimit veterinar;
 • Administratës Federale për Çështjet e Inspektimit - departamenti i inspektimit veterinar;
 • Departamentit të Bujqësisë, nëndepartamentit për veterinarinë e Distriktit të Brçkos të BH-së;
 • Inspektoratit të Distriktit të Brçkos

Në nivelin vendor, autoriteti administrativ i kantonit, qytetit ose bashkisë ka përgjegjësinë për kontrollin e popullatës së qenve në Bosnjë dhe Hercegovinë.

** Metodologiju po kojoj je rađen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Republika Srpska ne priznaje, kao ni zvanične rezultate.

Mali i Zi
EMRI: Mali i Zi

NUMRI I BANORËVE: 620.029
(burimi MONSTAT – Zyra Statistikore e Malit të Zi, 2011)

Mali i Zi
Drejtoria e Sigurisë Ushqimore të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjëse për identifikimin dhe regjistrimin e qenve, përkatësisht për mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave në fushën e veterinarisë dhe mirëqenies së kafshëve.

Mënyra e trajtimit të kafshëve të braktisura dhe të humbura (kafshët shtëpiake), si dhe mënyra e kujdesit dhe kontrollit të riprodhimit të tyre përcaktohen nga autoriteti kompetent i vetëqeverisjes vendore. Mbledhja e kafshëve të braktisura dhe të humbura organizohet dhe financohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.
Kuadri ligjor:
 • Ligji për Mbrojtjen e Mirëqenies së Kafshëve (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 14/2008 dhe 47/2015)
 • Ligji për Veterinarinë (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 30/2012, 48/2015, 52/2016)
 • Ligji për Identifikimin dhe Regjistrimin e Kafshëve (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 48/2007, 73/2010, 48/2015)
 • Rregullorja për mënyrën e mbajtjes së regjistrit dhe të lëshimit të pasaportave për kafshët shtëpiake (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 53/2015, 28/2017)
 • Rregullorja për kushtet e lëvizjes jokomerciale të kafshëve shtëpiake (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 42/2016)
 • Rregullorja mbi kushtet të cilat duhet të përmbushin pansionet dhe vendstrehimet për kafshët e braktisura (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 28/2015)
 • Rregullorja mbi kushtet më të arritshme që duhet të përmbushin mbarështuesit (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 21/2015)


SEVERNA
MAKEDONIJA
EMRI: IRJ e Maqedonisë

NUMRI I BANORËVE: 2.072.490
(burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i IRJ të Maqedonisë, 2016)

IRJ e Maqedonisë
Agjencia për Ushqim dhe Veterinari e Qeverisë së IRJ të Maqedonisë është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të legjislacionit në fushën e mirëqenies së kafshëve dhe kontrollin e popullatës së qenve.

Bashkitë, komunat brenda qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit kanë përgjegjësi mbi kontrollin e popullatës së qenve. Ata janë të detyruar të:

 • mbledhin dhe përkohësisht vendosin qentë e paregjistruar në vendstrehim, si dhe qentë e regjistruar që gjenden në hapësirat publike pa praninë e pronarit (neni 28, paragrafi 3 i Ligjit për Mirëqenien e Kafshëve).
 • zhvillojnë dhe aprovojnë një plan dhe program afatgjatë për kontrollin e popullatës së qenve të braktisur, i cili duhet aprovuar nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari e Qeverisë së IRJ të Maqedonisë (neni 28, paragrafi 3 i Ligjit për Mirëqenien e Kafshëve).

Kuadri ligjor:
 • Ligji për Mbrojtjen dhe Mirëqenien e Kafshëve (“Gazeta Zyrtare e IRJ të Maqedonisë”, nr. 149/2014)
 • Ligji për Veterinarinë (“Gazeta Zyrtare e IRJ të Maqedonisë”, nr. 113/2007)
 • Ligji për Identifikimin dhe Regjistrimin e Kafshëve (“Gazeta Zyrtare e IRJ të Maqedonisë”, nr. 95/2012)
 • Rregullorja për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve (“Gazeta Zyrtare e IRJ të Maqedonisë”, nr. 18/2013, 153/2015)
 • - Rregullorja për kushtet teknike të vendstrehimeve, kushtet e mbajtjes së kafshëve në vendstrehime, procedurën e eutanazisë, mënyrën e mbajtjes së evidencës dhe mënyrën e mbikëqyrjes, formës...


Shqipëria
EMRI: Shqipëria

NUMRI I BANORËVE: 2.876.591
(burimi: INSTAT – Instituti i Statistikave të Shqipërisë, 2017)

PËRGJEGJËSITË NË FUSHËN E KONTROLLIT TË POPULLATËS SË QENVE:
Drejtoria Veterinare e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave veterinare dhe të masave për identifikimin dhe regjistrimin e qenve.
Në nivelin lokal, bashkitë dhe qytetet kanë autoritetin për të kontrolluar popullatën e qenve në Shqipëri.

Kuadri ligjor:
 • Ligj nr. 10465, datë 29.9.2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë
 • Ligj nr. 70/2013 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10465, datë 29.9.2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë
 • Rregullorja për rregullat për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, nr. 382, datë 31.07.2006


Blog - 10.01.2018

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Aktuelno - 01.12.2019

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Important for animals: the new Criminal Code comes into effe...

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Aktuelno - 21.10.2019

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Animal food given to the organizations and individuals who a...

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

ORCA and PANINI provided 100.000 meals for animals that need them the most!With great pleasure we sh...

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

Aktuelno - 18.06.2018

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

On the Third OIE Regional Workshop on Stray Dog Populat...

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Aktuelno - 01.05.2018

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Thousands of abandoned dogs are roaming the streets of citie...

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Aktuelno - 12.04.2018

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Results of the efforts made so far to solve problems of abandoned animals are unsatisfactory: with c...