Meni

MODELI I ORCA-s EKSPERTIZA E ORCA-s REFERENCAT E ORCA-s GJENDJA AKTUALITET BLOG RRETH ORCA-s NA KONTAKTONI

AKTUALITET

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Aktuelno - 01.12.2019

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Important for animals: the new Criminal Code comes into effect todayAs many as 30,000 signatures of ...

Më hollësisht

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Aktuelno - 21.10.2019

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Animal food given to the organizations and individuals who are actively working on lowering the numb...

Më hollësisht

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

ORCA and PANINI provided 100.000 meals for animals that need them the most!With great pleasure we sh...

Më hollësisht

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

Aktuelno - 18.06.2018

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

On the Third OIE Regional Workshop on Stray Dog Population Management for Balkan Countries (SDB...

Më hollësisht

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Aktuelno - 01.05.2018

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Thousands of abandoned dogs are roaming the streets of cities and municipalities across Serbia. They...

Më hollësisht

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Aktuelno - 12.04.2018

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Results of the efforts made so far to solve problems of abandoned animals are unsatisfactory: with c...

Më hollësisht

FOR PEOPLE AND DOGS: MODEL OF DOG POPULATION CONTROL FOR SAFE AND HUMANE LOCAL COMMUNITY

Aktuelno - 25.04.2017

FOR PEOPLE AND DOGS: MODEL OF DOG POPULATION CONTROL FOR SAFE AND HUMANE LOCAL COMMUNITY

Presence of abandoned animals in public areas represents one of the most abundant and important prob...

Më hollësisht

PROJECT „ABANDONED ANIMALS IN BOGATIC“

Aktuelno - 14.10.2016

PROJECT „ABANDONED ANIMALS IN BOGATIC“

During 2016. ORCA has implemented the project on the territory of Bogatic municipality aimed to prov...

Më hollësisht

OIE CONFERENCE ON ABANDONED DOGS

Aktuelno - 16.06.2016

OIE CONFERENCE ON ABANDONED DOGS

On the Second OIE Regional Workshop on Stray Dog Population Management for Balkan Countries (SDB2), ...

Më hollësisht

DOG POPULATION CONTROL IN SERBIA

Aktuelno - 01.01.2016

DOG POPULATION CONTROL IN SERBIA

Presence of abandoned animals in public areas represents one of the most abundant and important...

Më hollësisht

Blog

MODELI I ORCA-s

Modeli“I PËRSHTATSHËM PËR NJERIUN DHE QENIN“ i ORCA-s është modeli i zgjidhjes së përhershme – humane dhe efikase të problemit të kafshëve të braktisura. Nëpërmjet zbatimit të këtij modeli, përmes një metodologjie unike të dizajnuar në mënyrë të posaçme, në bashkëpunim me vetëqeverisjen vendore, ne zhvillojmë një plan, pra një program kontrolli dhe zvogëlimi të popullatës së qenve, të përshtatur me nevojat specifike të mjedisit lokal, dhe kjo në përputhje me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve (OIE).

Modeli është unik sepse përbëhet nga:


Pasqyrimi gjithëpërfshirës i gjendjes në komunitetin vendor, nëpërmjet zbatimit të llojeve të ndryshme të hulumtimeve për të përcaktuar numrin dhe karakteristikat e popullatës së qenve me pronarë të evidentuar dhe të qenve të braktisur, të mbajtjes së qenve, zakoneve dhe sjelljeve të pronarëve me qentë; kushtet ekologjike për mbijetesën e qenve në hapësirat publike dhe të tjera.

Krijimi i programit përfshirës të kontrollimit dhe zvogëlimit të populates së qenve, përmes pjesëmarrjes aktive të të gjithë akterëve: administratës shtetërore, vetëqeverisjeve vendore, shërbimeve zoohigjienike, veterinerëve, shkollave, mediave, shoqatave vendore ekologjike, shoqatave për mbrojtjen e kafshëve, institucioneve shëndetësore etj.

Krijimi i një mekanizmi funksional për zbatimin e programit të kontrollimit dhe të zvogëlimit të popullatës së qenve, duke krijuar një trup të posaçëm pune (ekip koordinues) i përbërë nga përfaqësuesit e të gjithë pjesëmarrësve nga të cilët varet zbatimi i masave të parashikuara në program. Qëllimi i këtij trupi pune është koordinimi i zbatimit të masave dhe të aktiviteteve të përcaktuara, zgjidhja e problemeve dhe e sfidave që lindin gjatë zbatimit, si dhe monitorimi i efektivitetit të masave që zbatohen.


STRATEGJIA KOMBËTARE E KONTROLLIT TË POPULLSISË SË QENVE është element i ORCA modelit dhe PARAKUSHT I NEVOJSHËM i cili do të mundësojë që kontrollimi i popullsisë së qenve në nivelin lokal të funksionojë dhe të ofrojë rezultatet e dëshiruara - të zgjidhë përgjithmonë problemet lidhur me kafshët e braktisura në mënyrë njerëzore.

Strategjia kombëtare është e nevojshme, dhe megjithëse janë me Ligjin e mirëqenies se kafshëve, komunat dhe qytetet e përgjegjshme për trajtimin e problemeve lidhur me kafshët e braktisura, përvoja ka treguar se ata vetëm nuk mund t’i zgjedhin. Për shkak të ndërlikueshmërisë së këtij problemi, është i nevojshëm veprimi i përbashkët i administratës shtetërore, vetëqeverisë dhe shoqatës për mbrojtjen e kafshëve që problemi të zgjidhet përgjithmonë.

STRATEGJIA KOMBËTARE E KONTROLLIT TË POPULLSISË SË QENVE duhet të mundësojë zbatimin e koordinuar të masave të cilat ndikojnë si në shkaqet,, ashtu edhe në pasojat e problemit lidhur me mbajtjen e papërgjegjshme të qenve dhe kashfëve të braktisura, sikur:

  • sterilizimi masiv i kafshëve,
  • përparimin e bazës së të dhënave dhe regjistrimin e të gjitha kafshëve,
  • zbatimi i vazhdueshëm i ligjit me të cilin është rregulluar pronësia e përgjegjshme.

Modeli “I PËRSHTATSHËM PËR NJERIUN DHE QENIN” i ORCA-s realizohet nga një ekip profesional dhe multidisiplinar, i përbërë nga veterinerë, ekologë, avokatë dhe sociologë, i cili siguron zbatimin cilësor të metodologjisë sipas të cilës punon ORCA dhe besueshmërinë e rezultateve të arritura.

Metodologjinë unike dhe komplekse të modelit "TË PËRSHTATSHËM PËR NJERIUN DHE QENIN" ORCA e ka zhvilluar në bazë të përvojës së saj mbi pesëmbëdhjetë vjeçare në fushën e kontrollimit të popullatës së qenve, në bashkëpunim me ekspertë nga Britania e Madhe dhe Zvicra. Në këtë mënyrë është krijuar një qasje që u përgjigjet plotësisht nevojave të vetëqeverisjeve vendore në Ballkanin Perëndimor, e cila është në përputhje me standardet për kontrollimin e popullatës së qenve të braktisur të Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve (OIE).

Me pak fjalë, modeli i ORCA-s siguron që mekanizmi i cili zgjidh problemin e qenve të braktisur të funksionojë!


Bashkëpunimi

Bashkëpunimi mes të gjithë pjesëmarrësve relevantë në kontrollin e popullatës së qenve është çelësi për suksesin e masave të zbatuara. Bashkëpunimi lidh, nxit dhe "vajit" mekanizmin e zgjidhjes së problemit të qenve të braktisur. Pa të, mekanizmi përfundimisht do të ndalej.

Legjislacioni

Legjislacioni duhet të përshkruajë masa efektive parandaluese dhe procedura me kafshët e braktisura. Koordinimi i mirë midis shërbimeve kompetente është vendimtar për zbatimin efektiv të legjislacionit.

Edukimi

Edukimi dhe informimi janë të rëndësishëm sepse të gjitha problemet e lidhura me qentë ndikohen nga sjellja njerëzore. Përmes edukimit dhe informimit, fëmijët dhe të rinjtë e sotëm bëhen pronarë të përgjegjshëm të qenve të së nesërmes.

Etiketimi

Etiketimi dhe regjistrimi është detyrim ligjor i pronarëve të qenve, por gjithashtu një masë parandaluese kyçe që lehtëson mbikëqyrjen e lëvizjes, trafikimit dhe transportit të tyre, ose gjetjen e kafshëve të humbura, të braktisura dhe të larguara.

Sterilizimi

Sterilizimi është masa më efektive që zvogëlon numrin e kafshëve të braktisura, mbron shëndetin dhe mirëqenien dhe zvogëlon mbarështimin e pakontrolluar të qenve të pronarëve të njohur.

Kontrolli i burimeve ushqimore

Kontrolli i burimeve ushqimore është masa e nevojshme e kontrollimit të popullatës së qenve, sepse burimet e lira të ushqimit janë garanci për formën e mirë dhe riprodhimin e suksesshëm të kafshëve të braktisura.

Strehimorja

Strehimorja është menduar për kujdesin e përkohshëm dhe jo të përhershëm të qenve. Ajo duhet të jetë e pajisur mirë dhe stafi i saj i trajnuar për kapjen humane të qenve dhe trajtimin e tyre.

Adoptimi

Adoptimi i qenve nga strehimoret është mënyra më humane e kujdesit të kafshëve të braktisura. Rekomandohet që të gjitha kafshët që adoptohen të sterilizohen.

Eutanazia

Eutanazia është masa më pak efektive e kontrollit. Ajo kryhet nga një veteriner vetëm në rastet kur është e nevojshme.

Rikthimi në rrugë

Rikthimi në rrugë i qenve të shëndetshëm, joagresiv, të sterilizuar, të vaksinuar dhe të etiketuar është i pranueshëm vetëm si një masë kalimtare e kontrollit të popullatës së qenve.

Bashkëpunimi

Bashkëpunimi mes të gjithë pjesëmarrësve relevantë në kontrollin e popullatës së qenve është çelësi për suksesin e masave të zbatuara. Bashkëpunimi lidh, nxit dhe "vajit" mekanizmin e zgjidhjes së problemit të qenve të braktisur. Pa të, mekanizmi përfundimisht do të ndalej.

Shikoni elementet e mekanizmit të modelit të ORCA-s:Bashkëpunimi

Bashkëpunimi mes të gjithë pjesëmarrësve relevantë në kontrollin e popullatës së qenve është çelësi për suksesin e masave të zbatuara. Bashkëpunimi lidh, nxit dhe "vajit" mekanizmin e zgjidhjes së problemit të qenve të braktisur. Pa të, mekanizmi përfundimisht do të ndalej.

Etiketimi

Etiketimi dhe regjistrimi është detyrim ligjor i pronarëve të qenve, por gjithashtu një masë parandaluese kyçe që lehtëson mbikëqyrjen e lëvizjes, trafikimit dhe transportit të tyre, ose gjetjen e kafshëve të humbura, të braktisura dhe të larguara.

Strehimorja

Strehimorja është menduar për kujdesin e përkohshëm dhe jo të përhershëm të qenve. Ajo duhet të jetë e pajisur mirë dhe stafi i saj i trajnuar për kapjen humane të qenve dhe trajtimin e tyre.

Edukimi

Edukimi dhe informimi janë të rëndësishëm sepse të gjitha problemet e lidhura me qentë ndikohen nga sjellja njerëzore. Përmes edukimit dhe informimit, fëmijët dhe të rinjtë e sotëm bëhen pronarë të përgjegjshëm të qenve të së nesërmes

Adoptimi

Adoptimi i qenve nga strehimoret është mënyra më humane e kujdesit të kafshëve të braktisura. Rekomandohet që të gjitha kafshët që adoptohen të sterilizohen.

Rikthimi në rrugë

Rikthimi në rrugë i qenve të shëndetshëm, joagresiv, të sterilizuar, të vaksinuar dhe të etiketuar është i pranueshëm vetëm si një masë kalimtare e kontrollit të popullatës së qenve.

Sterilizimi

Sterilizimi është masa më efektive që zvogëlon numrin e kafshëve të braktisura, mbron shëndetin dhe mirëqenien dhe zvogëlon mbarështimin e pakontrolluar të qenve të pronarëve të njohur.

Eutanazia

Eutanazia është masa më pak efektive e kontrollit. Ajo kryhet nga një veteriner vetëm në rastet kur është e nevojshme.

Legjislacioni

Legjislacioni duhet të përshkruajë masa efektive parandaluese dhe procedura me kafshët e braktisura. Koordinimi i mirë midis shërbimeve kompetente është vendimtar për zbatimin efektiv të legjislacionit.

Kontrolli i burimeve ushqimore

Kontrolli i burimeve ushqimore është masa e nevojshme e kontrollimit të popullatës së qenve, sepse burimet e lira të ushqimit janë garanci për formën e mirë dhe riprodhimin e suksesshëm të kafshëve të braktisura.Shikoni se si e kemi zbatuar modelin e ORCA-s në komunën e Bogatiqit