Meni

MODELI I ORCA-s EKSPERTIZA E ORCA-s REFERENCAT E ORCA-s GJENDJA AKTUALITET BLOG RRETH ORCA-s NA KONTAKTONI

AKTUALITET

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Aktuelno - 01.12.2019

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Important for animals: the new Criminal Code comes into effect todayAs many as 30,000 signatures of ...

Më hollësisht

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Aktuelno - 21.10.2019

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Animal food given to the organizations and individuals who are actively working on lowering the numb...

Më hollësisht

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

ORCA and PANINI provided 100.000 meals for animals that need them the most!With great pleasure we sh...

Më hollësisht

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

Aktuelno - 18.06.2018

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

On the Third OIE Regional Workshop on Stray Dog Population Management for Balkan Countries (SDB...

Më hollësisht

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Aktuelno - 01.05.2018

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Thousands of abandoned dogs are roaming the streets of cities and municipalities across Serbia. They...

Më hollësisht

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Aktuelno - 12.04.2018

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Results of the efforts made so far to solve problems of abandoned animals are unsatisfactory: with c...

Më hollësisht

FOR PEOPLE AND DOGS: MODEL OF DOG POPULATION CONTROL FOR SAFE AND HUMANE LOCAL COMMUNITY

Aktuelno - 25.04.2017

FOR PEOPLE AND DOGS: MODEL OF DOG POPULATION CONTROL FOR SAFE AND HUMANE LOCAL COMMUNITY

Presence of abandoned animals in public areas represents one of the most abundant and important prob...

Më hollësisht

PROJECT „ABANDONED ANIMALS IN BOGATIC“

Aktuelno - 14.10.2016

PROJECT „ABANDONED ANIMALS IN BOGATIC“

During 2016. ORCA has implemented the project on the territory of Bogatic municipality aimed to prov...

Më hollësisht

OIE CONFERENCE ON ABANDONED DOGS

Aktuelno - 16.06.2016

OIE CONFERENCE ON ABANDONED DOGS

On the Second OIE Regional Workshop on Stray Dog Population Management for Balkan Countries (SDB2), ...

Më hollësisht

DOG POPULATION CONTROL IN SERBIA

Aktuelno - 01.01.2016

DOG POPULATION CONTROL IN SERBIA

Presence of abandoned animals in public areas represents one of the most abundant and important...

Më hollësisht

Blog

REFERENCAT E ORCA-s

Këto janë referencat më të rëndësishme të ORCA-s në fushën e kontrollimit të popullatës së qenve:

ORCA REFERENCE

ORCA REFERENCE Analiza e mënyrës së rregullimit të procedurave për dëmshpërblimet e shkaktuara nga kafshët e braktisura në Republikën e Serbisë dhe krijimi i rekomandimeve që synojnë uljen e shpenzimeve të vetëqeverisjeve vendore në bazë të pagesave të dëmshpërblimeve (ORCA i NALED 2017);

ORCA REFERENCE Analiza e praktikës së përcaktimit të taksës komunale për mbajtjen e kafshëve në Republikën e Serbisë (2013, 2017);

ORCA REFERENCE Vlerësimi i mirëqenies së qenve në strehimore për qentë e braktisur në Novi Sad, Loznicë dhe Shabac dhe përputhshmëria e aktivitetit të strehimoreve me kërkesat ligjore (2016);

ORCA REFERENCE Krijimi i programit për kontrollin e popullatës së qenve në komunën e Bogatiqit, duke përdorur modelin unik „TË PËRSHTATSHËM PËR NJERIUN DHE QENIN” (2016);

ORCA REFERENCE Zbatimi i Studimit Kombëtar mbi situatën e kontrollit të popullatës së qenve në Serbi (Drejtoria Veterinare e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe ORCA, 2015);

ORCA REFERENCE Numërimi i popullatës së braktisur të qenve në gjashtë komuna të Beogradit (Stari grad, Vraçar, Savski venac, Zvezdara, Rakovica dhe Beogradi i Ri), si dhe në pjesët e urbanizuara të katër komunave të tjera të Beogradit (Pallillulla, Çukarica, Vozhdovac dhe Zemun), d.m.th. realizimi i programit të monitorimit të numrit të popullatës së tyre (ORCA i RSPCA, 2006-2010);

ORCA REFERENCE Themelimi i Ekipit Koordinues për zbatimin e rregullave të mirëqenies së kafshëve, i përbërë nga institucionet kompetente – Prokuroria Publike, policia, inspektimi veterinar dhe Gjykata për Kundërvajtje, puna e të cilëve ishte koordinuar nga ORCA (2009-2010);

ORCA REFERENCE Fuqizimi i kapacitetit të shërbimit zoohigjienik për kapjen humane të qenve dhe menaxhimin e strehimores në Beograd (ORCA i WSPA, 2003, 2006);

ORCA REFERENCE Pjesëmarrja në Grupin Punues për hartimin e Ligjit për Mirëqenien e Kafshëve që ka rregulluar elementët e rëndësishëm të një kontrollimi human dhe efektiv të popullatës së qenve (2009);

ORCA REFERENCE Mbështetja për zbatimin e Strategjisë për Zgjidhjen e Problemit të Qenve Endacakë në territorin e Beogradit, nëpërmjet punës sistematike në fushën e informimit dhe edukimit të qytetarëve, trajnimit të edukatorëve dhe të mësuesve, si dhe animimit të fëmijëve në institucionet parashkollore dhe shkollore (2006-2008);

ORCA REFERENCE Mbështetja për zbatimin e Strategjisë për Zgjidhjen e Problemit të Qenve Endacakë në territorin e Beogradit (2006);

ORCA REFERENCE Numërimi dhe monitorimi i popullatës së qenve të braktisur në blloqet 44, 45, 70, 70a, 61, 62 dhe 63 të Beogradit të Ri (2003-2006);

ORCA REFERENCE Krijimi i propozimeve për ndryshime në një sërë politikash dhe rregullash publike që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me kontrollimin e popullatës së qenve, siç janë: Ligji për Mirëqenien e Kafshëve, Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, Ligji për Veterinarinë, Ligji për Gjuetinë dhe Kafshët e Egra, Ligji mbi Bazat e Sistemit të Arsimit dhe të Edukimit, Kodi Penal, Ligji për Kundërvajtje, Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm (SKZhQ), Plani i Veprimit të SKZhQ-së.


ORCA REFERENCE

Lexoni më shumë rreth punës dhe arritjeve të ORCA-së në faqen tonë
www.orca.rs