ORCA MODEL

“PO MERI ČOVEKA I PSA“ je ORCA model trajnog – humanog i efikasnog rešavanja problema napuštenih životinja. Primenom ovog modela, kroz jedinstvenu, posebno osmišljenu metodologiju, u saradnji sa lokalnom samoupravom, izrađujemo plan, odnosno program kontrole i smanjenja populacije pasa, prilagođen specifičnostima lokalne sredine, a u skladu sa standardima Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Model je jedinstven jer se sastoji od:


Sveobuhvatnog sagledavanja stanja u lokalnoj zajednici, kroz sprovođenje različitih tipova istraživanja sa ciljem utvrđivanja brojnosti i karakteristika populacije pasa poznatog vlasnika i napuštenih pasa, načina držanja pasa, navika i ponašanja vlasnika pasa; ekoloških uslova opstanka pasa na javnim površinama i drugo.

Participativne izrade programa kontrole i smanjenja populacije pasa, kroz aktivno uključivanje svih aktera i to: državne uprave, lokalnih samouprava, zoohigijenske službe, veterinara, škola, medija, lokalnih ekoloških udruženja, udruženja za zaštitu životinja, zdravstvenih ustanova i drugih.

Kreiranja funkcionalnog mehanizma za sprovođenje programa kontrole i smanjenja populacije pasa, uspostavljanjem posebnog radnog tela (koordinacioni tim) koga čine predstavnici svih aktera od kojih zavisi sprovođenje mera predviđenih programom. Cilj rada ovog radnog tela jeste koordinacija sprovođenja definisanih mera i aktivnosti, rešavanje problema i izazova koji se javljaju tokom implementacije, odnosno monitoring efikasnosti i efektivnosti mera koje se sprovode.


ORCA model “PO MERI ČOVEKA I PSA”, realizuje stručni multidisciplinarni tim sastavljen od veterinara, ekologa, pravnika i sociologa, koji obezbeđuje kvalitetnu primenu metodologije po kojoj ORCA radi i pouzdanost dobijenih rezultata.

Jedistvenu i složenu metodologiju modela “PO MERI ČOVEKA I PSA”, ORCA je razvijala na osnovu svog, preko petnaest godina dugog iskustva u oblasti kontrole populacije pasa, a u saradnji sa ekspertima iz Velike Britanije i Švajcarske. Na ovaj način, kreiran je pristup koji u potpunosti odgovara na potrebe lokalnih samuprava na Zapadnom Balkanu i usklađen je sa standardima u oblasti kontrole populacije napuštenih pasa Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Drugim rečima, ORCA model obezbeđuje da mehanizam koji rešava problem napuštenih pasa funkcioniše!


Saradnja

Saradnja između svih relevantnih aktera u kontroli populacije pasa, ključna je za uspešnost primenjenih mera. Saradnja uvezuje, pokreće i „podmazuje“ mehanizam rešavanja problema napuštenih pasa. Bez nje, mehanizam bi se teško okretao i na kraju bi stao.

Sprovođenje zakona

Zakonska regulativa mora da propiše efektivne preventivne mere i postupke sa napuštenim životinjama. Dobra koordinacija između nadležnih službi, ključna je za efektivnu primenu zakonske regulative.

Obrazovanje i informisanje

Obrazovanje i informisanje je značajno jer su svi problemi u vezi sa psima pod uticajem ljudskog ponašanja. Kroz obrazovanje i informisanje, današnja deca i mladi, postaju sutrašnji odgovorni vlasnici pasa.

Obeležavanje i registracija

Obeležavanje i registracija je zakonska obaveza vlasnika pasa, ali i ključna preventivna mera kojom se olakšava nadzor nad njihovim kretanjem, trgovinom i prevozom, odnosno pronalaženje izgubljenih, napuštenih i otuđenih ljubimaca.

Sterilizacija

Sterilizacija je najefikasnija mera kojom se smanjuje broj napuštenih životinja, štiti zdravlje i dobrobit pasa, odnosno smanjuje nekontrolisano razmnožavanje pasa poznatih vlasnika.

Kontrola izvora hrane

Kontrola izvora hrane je neophodna mera kontrole populacije pasa jer su slobodni izvori hrane garancija dobre kondicije i uspešnog razmnožavanja napuštenih životinja.

Prihvatilište

Prihvatilište je namenjeno privremenom, a ne trajnom zbrinjavanju pasa. Mora biti dobro opremljeno, a njegovo osoblje obučeno za humano hvatanje i postupanje sa psima.

Udomljavanje

Udomljavanje pasa iz prihvatilišta je najhumaniji način zbrinjavanja napuštenih životinja. Prepručuje se da sve životinje koje se udomljavaju budu sterilisane.

Eutanazija

Eutanazija je najmanje efikasna mera kontrole. Sprovodi je isključivo veterinar u slučajevima kada je to neophodno.

Vraćanje na ulicu

Vraćanje na ulicu zdravih, neagresivnih, sterilisanih, vakcinisanih i obeleženih jedinki je prihvatljivo, isključivo kao prelazna mera kontrole populacije pasa.

Saradnja

Saradnja između svih relevantnih aktera u kontroli populacije pasa, ključna je za uspešnost primenjenih mera. Saradnja uvezuje, pokreće i „podmazuje“ mehanizam rešavanja problema napuštenih pasa. Bez nje, mehanizam bi se teško okretao i na kraju bi stao.

Pogledajte elemente mehanizma ORCA modela:SARADNJA

Saradnja između svih relevantnih aktera u kontroli populacije pasa, ključna je za uspešnost primenjenih mera. Saradnja uvezuje, pokreće i „podmazuje“ mehanizam rešavanja problema napuštenih pasa. Bez nje, mehanizam bi se teško okretao i na kraju bi stao.

OBELEŽAVANJE I REGISTRACIJA

Obeležavanje i registracija je zakonska obaveza vlasnika pasa, ali i ključna preventivna mera kojom se olakšava nadzor nad njihovim kretanjem, trgovinom i prevozom, odnosno pronalaženje izgubljenih, napuštenih i otuđenih ljubimaca.

PRIHVATILIŠTE

Prihvatilište je namenjeno privremenom, a ne trajnom zbrinjavanju pasa. Mora biti dobro opremljeno, a njegovo osoblje obučeno za humano hvatanje i postupanje sa psima.

OBRAZOVANJE I INFORMISANJE

Obrazovanje i informisanje je značajno jer su svi problemi u vezi sa psima pod uticajem ljudskog ponašanja. Kroz obrazovanje i informisanje, današnja deca i mladi, postaju sutrašnji odgovorni vlasnici pasa.

UDOMLJAVANJE

Udomljavanje pasa iz prihvatilišta je najhumaniji način zbrinjavanja napuštenih životinja. Prepručuje se da sve životinje koje se udomljavaju budu sterilisane.

VRAĆANJE NA ULICU

Vraćanje na ulicu zdravih, neagresivnih, sterilisanih, vakcinisanih i obeleženih jedinki je prihvatljivo, isključivo kao prelazna mera kontrole populacije pasa.

STERILIZACIJA

Sterilizacija je najefikasnija mera kojom se smanjuje broj napuštenih životinja, štiti zdravlje i dobrobit pasa, odnosno smanjuje nekontrolisano razmnožavanje pasa poznatih vlasnika.

EUTANAZIJA

Eutanazija je najmanje efikasna mera kontrole. Sprovodi je isključivo veterinar u slučajevima kada je to neophodno.

SPROVOĐENJE ZAKONA

Zakonska regulativa mora da propiše efektivne preventivne mere i postupke sa napuštenim životinjama. Dobra koordinacija između nadležnih službi, ključna je za efektivnu primenu zakonske regulative.

KONTROLA IZVORA HRANE

Kontrola izvora hrane je neophodna mera kontrole populacije pasa jer su slobodni izvori hrane garancija dobre kondicije i uspešnog razmnožavanja napuštenih životinja.Pogledajte kako smo primenili ORCA model u opštini Bogatić